vrtm佐佐

vrtm佐佐

此胃气者,实平人之常气,有不可以一刻无者,无则为逆,逆则死矣。藏,上、去声,下平声。

赤本火色,而兼黑不泽者,水克火也,故死。生之有度,四时为宜。

脉证得此,均名鬼贼,其气相残,其病必甚。思虑心虚,故外邪从而居之。

部主,谓各部所主也,如肾主精,肺主气,脾主津液,肝主血,心主脉也。 女子少此二节,故能以抱人形。

后人于本方再合人参败毒散,名曰五积交加散,则更不解所谓矣。虚心静志,纤微无间,诊道全矣。

两脏腑亦可以言脏也。以幽通幽,而又能随月盈缩,故独为灵异。

Leave a Reply