No3344女神芝芝Booty私房粉色内衣配粉短裙半脱秀翘臀撩人诱惑写真65P芝芝Booty秀人网

No3344女神芝芝Booty私房粉色内衣配粉短裙半脱秀翘臀撩人诱惑写真65P芝芝Booty秀人网

<目录>卷三\妇人杂病脉证并治第二十二右一味,以水四升,煮取半升,以绵缠□如茧,浸沥汤阴中,日四遍。不随时务,阴喜静也。

厥者必冒,冒家欲解,必大汗出者,阴阳乍离,故厥而冒,及阴阳复通,汗乃大出而解也。色生于脏,各命其部。

唇口起五色,主病在肌者,以脾主肉也。 此条注详见『伤寒论·少阳篇』内,故不复释。

柴胡黄芩生甘草□藤□赤芍大黄纸裹煨龙胆草蜣螂去翅足桔梗赤茯苓引用枣肉水煎服。水邪干之,外则周身皮肿,内则不输小便,大肠乃其府,水赵良曰:肺主皮毛,行荣卫与大肠合,今有水病,则水充满皮肤。

弦,饮脉也,非虚脉也,病吐者若见之,则为胃气无余也。下利脉反滑者,是病脉实,不相宜也。

水在皮者,宜从汗解,故曰:当发其汗。若脉不伏反数,其人必本自有热也。

Leave a Reply